BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo đó, do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 vừa qua đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang bộ, các địa phương và các tổ chức Hiệp hội đẩy mạnh triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm tạo điều kiện cho các Doanh nghiệp nhỏ và vừa  vượt qua khó khăn, duy trì và khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Khẩn trương sửa đổi bổ sung, hoàn thiện các văn bản hướng dẫn và nghiên cứu bổ sung các giải pháp để đưa các chính sách hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa  vào cuộc sống; Ưu tiên bố trí nguồn lực, đẩy mạnh triển khai hiệu quả các nội dung, chương trình, đề án hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về các nội dung hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa ; Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố thuộc trung ương thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.

Thực hiện văn bản số 5225/ VPCP-DMDN của Chính phủ; ngày 01/7/2020, UBND tỉnh ban hành văn bản số 417/UBND-VP5 về việc đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. UBND yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình nghiên cứu, quán triệt và chủ động thực hiện các công việc, nhiệm vụ tại Văn bản trên; Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ và chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong kế hoạch trung hạn và hàng năm, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Cổng TTĐT tỉnh

(Ninhbinh.gov.vn)