BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp khu công nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 590 triệu USD

Trong đó, các hoạt động, chương trình xúc tiến đầu tư được xây dựng cụ thể, chặt chẽ, bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước vào các khu công nghiệp theo đúng định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó đem lại nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ, cụ thể:

Giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp khu công nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 590 triệu USD; giá trị nhập khẩu đạt 732 triệu USD. 5 tháng đầu năm 2020, giá trị xuất khẩu của các doanh nghiệp khu công nghiệp đạt 590 triệu USD; Giá trị nhập khẩu đạt 732 triệu USD; Đen nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực là 113 dự án (02 dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, 111 dự án đầu tư thứ cấp) với tổng vốn đăng ký 61.474 tỷ đồng. Trong đó gồm 28 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký 526,44 triệu USD tương đương 11.202 tỷ đồng.

Đến nay, tổng số dự án đầu tư còn hiệu lực là 113 dự án với tổng số vốn đăng lý hơn 61.000 tỷ đồng. Đặc biệt, trong tổng số 28 dự án có vốn đầu tư nước ngoài thì có 22 dự án đã đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh, 06 dự án đang triển khai xây dựng đúng tiến độ. Các dự án đã đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết số lượng lớn việc làm cho lao động địa phương, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh

(Ninhbinh.gov.vn)