BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

Công nghiệp Ninh Bình

Tỉnh Ninh Bình: Chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển KCN

PV: Xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong 10 năm xây dựng và phát triển các KCN tỉnh Ninh Bình?

 

Ông Nguyễn Văn Bình: Năm 2004, KCN Khánh Phú là KCN đầu tiên của tỉnh Ninh Bình được thành lập. Đến nay, sau 10 năm xây dựng và phát triển, tỉnh Ninh Bình đã có 05 KCN được thành lập và đi vào hoạt động là KCN Khánh Phú (351ha), KCN Gián Khẩu (162,1 ha), KCN Tam Điệp (76ha), KCN Phúc Sơn (114ha) và KCN Khánh Cư (52ha). Tổng diện tích đất theo quy hoạch của 5 KCN là 755,1 ha; đất công nghiệp có thể cho thuê 611,4ha; đã có 70 dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực, đất công nghiệp đã cho thuê 520,22ha; tổng số vốn đăng ký đạt trên 41.000 tỷ đồng, tỷ lệ vốn đầu tư thực hiện trên vốn đăng ký khá cao (khoảng 70%); các KCN đã cơ bản lấp đầy.

 

Hàng năm, các doanh nghiệp KCN tạo ra giá trị sản xuất công nghiệp từ 10.000 - 12.000 tỷ đồng/năm; đóng góp vào ngân sách nhà nước từ 600 - 800 tỷ đồng; giải quyết việc làm cho hơn 2 vạn lao động địa phương; môi trường đầu tư trong KCN luôn ổn định, an ninh trật tự được đảm bảo; công tác quản lý môi trường, quản lý lao động, phòng chống cháy nổ có hiệu quả; đời sống công nhân lao động được duy trì ở mức khá. 

 

Về công tác quy hoạch

Quy hoạch tổng thể các KCN tỉnh Ninh Bình đến năm 2008 đã được phê duyệt gồm 07 KCN, với tổng diện tích là 1.961 ha, đáp ứng tốt yêu cầu xây dựng và phát triển các KCN cũng như tình hình đầu tư của các doanh nghiệp.

 

Để hạn chế ảnh hưởng, mâu thuẫn với phát triển du lịch, đảm bảo cho sự phát triển bền vững, ổn định trong tương lai, tỉnh Ninh Bình đã khảo sát, lập đề án điều chỉnh bổ sung quy hoạch các KCN theo hướng không quy hoạch nhiều khu, phân bố rải rác mà quy hoạch ít khu, phân bố hợp lý, tập trung phát triển KKT ven biển Kim Sơn và thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố công nghiệp tại thị xã Tam Điệp.

 

Theo Đề án điều chỉnh quy hoạch tổng thể các KCN tỉnh Ninh Bình đến năm 2020 mà UBND tỉnh Ninh Bình đã trình Chính phủ, các KCN tỉnh Ninh Bình sẽ bao gồm các KCN hiện tại đã xây dựng là: KCN Khánh Phú, KCN Gián Khẩu, KCN Tam Điệp giai đoạn I hiện hữu (76ha), KCN Phúc Sơn, KCN Khánh Cư (điều chỉnh giảm diện tích còn 52,11ha) và 02 KCN quy hoạch mới tại vùng ven biển Kim Sơn và thị xã Tam Điệp (giai đoạn II) với quy mô mỗi khu khoảng 300 đến 500 ha.

 

Công tác xây dựng hạ tầng các KCN

 

Thứ nhất, công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện theo đúng quy trình, quy định, bồi thường GPMB nhanh, đáp ứng yêu cầu, không để xảy ra thắc mắc, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, vượt cấp. Kinh nghiệm GPMB tại KCN Khánh Phú và Gián Khẩu là thu hồi đất một lần cho cả Khu, chính giải pháp này đã tránh được những phức tạp trong quá trình GPMB xây dựng hai KCN.

 

Thứ hai, tất cả các KCN đã xây dựng đều được đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước, đây là điểm đặc thù trong xây dựng và phát triển các KCN của tỉnh Ninh Bình. Tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng 03 KCN (Gián Khẩu, Khánh Phú, Tam Điệp) theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh là 1.767,400 tỷ đồng. Số vốn ngân sách nhà nước đã đầu tư là 1.006,56 tỷ đồng, trong đó có 70 tỷ đồng là vốn của Trung ương, còn lại là vốn ngân sách địa phương. Đây là một số vốn không nhỏ so với một tỉnh còn nhiều khó khăn như tỉnh Ninh Bình. Nhưng với sự quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, sự ủng hộ của các bộ, ngành Trung ương, các KCN của tỉnh Ninh Bình đã được xây dựng, từng bước hoàn chỉnh diện mạo, có quy mô lớn. 

 

Thứ ba, về giải pháp đầu tư hạ tầng các KCN ở Ninh Bình cũng có những điểm đặc biệt, đó là phân kỳ, chọn hạng mục thi công, vừa xây dựng vừa kêu gọi, tiếp nhận các dự án đầu tư. Với số vốn từ ngân sách cấp hàng năm, Ban Quản lý các KCN đã chỉ đạo chủ đầu tư, kêu gọi động viên nhà thầu thi công bỏ vốn tập trung thi công các hạng mục chính như san lấp mặt bằng, giao thông, hệ thống thu gom, xử lý nước thải... đáp ứng yêu cầu sử dụng hạ tầng của các dự án đầu tư vào KCN. Ngoài ra, vận dụng kinh nghiệm xây dựng KCN của các địa phương lân cận, phát huy sáng tạo trong thu hút đầu tư, tỉnh Ninh Bình đã sử dụng các nguồn lực của các doanh nghiệp nhằm đảm bảo các điều kiện cấp nước, cấp điện, ngân hàng, thông tin liên lạc.

 

Với giải pháp đầu tư như trên, mặc dù có hạn chế về nguồn vốn đầu tư nhưng các KCN tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng xây dựng được cơ sở hạ tầng đủ điều kiện kêu gọi thu hút đầu tư lấp đầy KCN, sớm phát huy hiệu quả.


 

Công tác thu hút đầu tư

Công tác thu hút đầu tư của tỉnh Ninh Bình nói chung và đầu tư tại KCN của tỉnh nói riêng đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đạt được kết quả khá tốt. Các chỉ số về tốc độ lấp đầy KCN, chất lượng dự án, tính khả thi và hiệu quả của các dự án KCN ở mức khá so với các KCN trong cả nước và khu vực.

 

Đến nay, trong các KCN tỉnh Ninh Bình có 70 dự án đầu tư còn hiệu lực, trong đó có 43 dự án đã hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh; 18 dự án đang triển khai xây dựng; số vốn của các dự án thực hiện đạt 29.813 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư đăng ký 41.650 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 71,58%.

 

Các dự án đầu tư vào KCN tỉnh Ninh Bình phần lớn là các dự án có quy mô lớn, tổng mức đầu tư bình quân một dự án là 595 tỷ đồng, diện tích bình quân/dự án là 7,5ha. Dự án có quy mô lớn nhất và cũng là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất là dự án Nhà máy Đạm Ninh Bình của Tổng công ty Hoá chất Việt Nam, sử dụng 53,1ha đất, số vốn đăng ký đầu tư là 10.673 tỷ đồng; có 05 dự án có vốn đầu tư đạt trên 3.000 tỷ đồng, 09 dự án có vốn đầu tư từ 500 tỷ đồng đến dưới 3.000 tỷ đồng.

 

Hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp KCN

 

Năm 2006, hai năm sau khi dự án đầu tiên được cấp phép đầu tư, một số dự án trong KCN đã đi vào sản xuất, giá trị sản xuất công nghiệp (giá cố định 1994) đạt 547 tỷ đồng, nộp ngân sách 8,5 tỷ đồng, xuất khẩu 0,62 triệu USD.

 

Đến nay, sau 10 năm thành lập và thu hút đầu tư, doanh thu sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trong KCN mỗi năm ngày càng tăng cao, năm sau cao hơn năm trước. Nếu năm 2008 giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN đạt 2.268 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 198,8 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 8 triệu USD; năm 2013, giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp KCN tăng cao và đạt 12.000 tỷ đồng, nộp ngân sách đạt 741 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 236 triệu USD.

 

PV: Thưa ông, năm 2014 cũng là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt của Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình với chặng đường 10 năm thành lập và phát triển, xin ông cho biết những kết quả nổi bật trong công tác quản lý nhà nước về KCN của Ban Quản lý 10 năm qua?

 

Ông Nguyễn Văn Bình: Từ khi được thành lập đến nay, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình đã được Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, HĐND, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo sát sao. Từ chỗ lực lượng ban đầu là 07 cán bộ, công chức, công tác chủ yếu là quản lý đầu tư xây dựng, đến nay Ban đã hình thành bộ máy tổ chức với 06 phòng chuyên môn và 01 công ty phát triển hạ tầng KCN, thực hiện hầu hết các chức năng quản lý nhà nước đối với các KCN của tỉnh, đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định của Nhà nước.

 

Tuy được thành lập khá muộn so với các KCN trong cả nước, trong điều kiện xây dựng bằng vốn ngân sách nhà nước, song với quyết tâm lớn của Đảng bộ, HĐND và UBND tỉnh cùng với sự cố gắng nỗ lực của cán bộ Ban Quản lý các KCN và sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành trong tỉnh, đến nay, các KCN của tỉnh Ninh Bình đã và đang được xây dựng và phát triển mạnh mẽ, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển công nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Ban Quản lý các KCN đã tích cực chủ động, triển khai công tác quản lý nhà nước đối với các KCN trên địa bàn. Từ khâu tiếp nhận, xử lý thông tin, cấp phép đầu tư đến quá trình triển khai của các dự án nói chung được thực hiện theo đúng quy trình, quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư.

 

Về công tác quản lý đầu tư: Ban thường xuyên kiểm tra, rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, kiểm tra quá trình triển khai của các dự án, kịp thời phát hiện và xử lý những vi phạm; hướng dẫn các chủ đầu tư mới hoàn chỉnh hồ sơ, các thủ tục nhanh gọn, đúng quy định, tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà đầu tư hoàn chỉnh thủ tục đầu tư và triển khai xây dựng.

Về công tác quản lý môi trường: Các dự án đầu tư vào KCN trên địa bàn tỉnh cũng thực hiện việc lập ĐTM và xác nhận Bản cam kết bảo vệ môi trường, xây dựng công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo cam kết trước khi dự án đi vào hoạt động. Nhìn chung, hầu hết các dự án trong KCN đã chấp hành khá tốt các quy định của Nhà nước về bảo vệ môi trường.

 

Công tác quản lý lao động: Hiện nay, tổng số lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong các KCN là 21.721 người, trong đó số lao động người nước ngoài là 253 người. Ban đã phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho chủ sử dụng và người lao động về pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác quản lý lao động, tiền lương, an toàn lao động; thường xuyên bám sát, nắm bắt tình hình, xử lý kịp thời những mâu thuẫn trong các doanh nghiệp trên nguyên tắc tạo điều kiện cho doanh nghiệp và đảm bảo lợi ích của người lao động, được các doanh nghiệp và công nhân lao động tin tưởng, ủng hộ; công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các KCN được triển khai đúng quy định; tổ chức công đoàn KCN cũng đã phối hợp với các cấp công đoàn vận động thành lập mới được 20 công đoàn cơ sở và kết nạp được gần 14.000 đoàn viên; phát động các phong trào thể thao, văn nghệ sâu rộng trong doanh nghiệp, được các doanh nghiệp đánh giá cao.

 

Ngoài ra, Ban đã phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự; thường xuyên kiểm tra, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ thuật phòng chống cháy nổ, tổ chức diễn tập chữa cháy cho các doanh nghiệp KCN, đồng thời tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự tại các KCN.

Với những thành tích đáng khích lệ đó, nhiều năm qua Ban đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc. Đặc biệt năm 2013, tập thể Ban Quản lý đã vinh dự được Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh trình Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; các cá nhân của Ban cũng được trao tặng nhiều danh hiệu thi đua của Chính phủ và các Bộ, ngành, UBND tỉnh Ninh Bình vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động quản lý nhà nước về các KCN trên địa bàn.

 

PV: Xin ông cho biết, trong thời gian tới Ban Quản lý có những định hướng và giải pháp gì để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của các KCN tỉnh nhà?

 

Ông Nguyễn Văn Bình: Trong thời gian tới, Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình tiếp tục tích cực, chủ động kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực chuyên môn, quyết tâm thực hiện mục tiêu, phương hướng, giải pháp đã đề ra, xây dựng và vận hành tốt các KCN nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

Theo đó, sớm hoàn chỉnh hạ tầng các KCN đã xây dựng, đặc biệt là KCN Khánh Phú. Tích cực kêu gọi, xúc tiến đầu tư, trọng tâm là kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng hạ tầng hai KCN là Kim Sơn và Tam Điệp; lựa chọn, thu hút đầu tư các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường; tích cực nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các KCN về mọi mặt để tạo nên môi trường đầu tư hiệu quả, an toàn, thuận lợi cho các nhà đầu tư.

 

Nhằm đạt được những mục tiêu, định hướng nêu trên, trong thời gian tới Ban Quản lý sẽ tập trung thực hiện một số giải pháp sau:

 

- Tích cực, khẩn trương hoàn chỉnh trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể các KCN theo Đề án điều chỉnh, bổ sung các KCN đã được lập.

- Rà soát, điều chỉnh bổ sung các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư, tập trung vào một số yếu tố lợi thế của tỉnh như đơn giá đất, dịch vụ, lực lượng lao động, cải cách hành chính để tạo ra sự đột phá mới trong chính sách khuyến khích thu hút đầu tư.

 

- Ưu tiên bố trí vốn kế hoạch đầu tư hàng năm cho hoàn chỉnh hạ tầng và đầu tư trang thiết bị cho công tác quản lý nhà nước đối với các KCN.

 

- Thường xuyên quan tâm theo dõi sát sao tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khuyến khích động viên các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư để dự án nhanh chóng đi vào hoạt động.     

 

 

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!  

 

Nguyễn Hằng (http://khucongnghiep.com.vn)