BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

Công nghiệp Ninh Bình

Ninh Bình: Cần điều chỉnh quy hoạch để nâng cao hiệu quả các khu công nghiệp

Ninh Bình: Cần điều chỉnh quy hoạch để nâng cao hiệu quả các khu công nghiệp 

 

 

Description: http://www.kientrucvietnam.org.vn/Modules/CMS/Upload/36/1/2012_8_22/Avatar/ninhbinh.jpg

 

Ninh Bình là một tỉnh thuần nông thuộc khu vực đồng bằng Sông Hồng. So với nhiều địa phương khác, các khu công nghiệp của Ninh Bình được hình thành và phát triển khá muộn (vào năm 2004). Sau 8 năm, hệ thống khu công nghiệp đã hình thành, một số khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, từng bước ổn định công tác quản lý, đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp, góp phần quan trọng trong kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Theo Quy hoạch tổng thể các khu công nghiệp của Ninh Bình đến năm 2015, định hướng đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại văn bản số 1818/TTg-KTN ngày 29/10/2008, các khu công nghiệp Ninh Binh gồm: Khu công nghiệp Ninh Phúc (nay đổi tên là khu công nghiệp Khánh Phú (334,02 ha)), khu công nghiệp Tam Điệp (450 ha), khu công nghiệp Gián Khẩu (262 ha), khu công nghiệp Khánh Cư (170 ha), khu công nghiệp Phúc Sơn (145 ha), khu công nghiệp Xích Thổ (300 ha), khu công nghiệp Sơn Hà (300 ha). Tổng diện tích của các khu công nghiệp là 1.961 ha, chiếm 1,41% diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh. Trên cơ sở Quy hoạch tổng thể trên, UBND tỉnh Ninh Bình đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 5 khu: Khu công nghiệp Tam Điệp (478ha); khu công nghiệp Khánh Phú (351,07ha); khu công nghiệp Gián Khẩu (162,1ha); khu công nghiệp Phúc Sơn (142,14ha) và khu công nghiệp Khánh Cư (191,95ha).

 

Một số kết quả bước đầu

 

Nhìn chung, Quy hoạch tổng thể xây dựng, phát triển các khu công nghiệp của Ninh Bình đã được triển khai kịp thời, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp của tỉnh; tuân thủ các quy định của Nhà nước trong quá trình khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt. Theo số liệu của Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Bình, đến nay, có 3 khu công nghiệp là Gián Khẩu, Khánh Phú và Tam Điệp giai đoạn I được đầu tư hạ tầng bằng vốn ngân sách nhà nước do Công ty Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp làm chủ đầu tư. Tổng số vốn đầu tư đến năm 2011 là 928,51 tỷ đồng, trong đó khu công nghiệp Khánh Phú là 484,337 tỷ đồng; khu công nghiệp Gián Khẩu là 434,303 tỷ đồng; khu công nghiệp Tam Điệp là 9,870 tỷ đồng.

 

Trong quá trình xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện khá tốt, đảm bảo các quy định của Nhà nước, đảm bảo tiến độ xây dựng các khu công nghiệp. Công tác xây dựng hạ tầng được triển khai đúng quy định về quản lý đầu tư xây dựng của Nhà nước, hoàn thành kế hoạch hàng năm. Trong điều kiện vốn ngân sách cấp có hạn, Ban quản lý khu công nghiệp Ninh Bình đã chỉ đạo thi công các hạng mục thiết yếu, phục vụ cho các dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư triển khai xây dựng và đi vào sản xuất như: Doanh nghiệp Thành Nam đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp Khánh Phú, đã hoàn thành và đi vào hoạt động từ tháng 10/2010; ngành điện lực Ninh Bình đầu tư 02 trạm điện khu công nghiệp Khánh Phú và Gián Khẩu; hệ thống đường giao thông, cấp thoát nước được thi công kịp thời theo từng khu vực các nhà máy có nhu cầu.

 

Cùng với công tác giải phóng mặt bằng, công tác thu hút đầu tư cũng được các cấp chính quyền địa phương đẩy mạnh. Các chỉ số về tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp, chất lượng các dự án, tính khả thi và hiệu quả của các dự án khu công nghiệp ở mức khá so với các khu công nghiệp trong cả nước. Đến nay, tổng số dự án đầu tư vào các khu công nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực là 63 dự án, với số vốn đăng ký 41.256,75 tỷ đồng, vốn thực hiện 24.505,8 tỷ đồng. Trong đó, có 17 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, với tổng mức đầu tư 10.459 tỷ đồng (tương đương 542 triệu USD); đăng ký sử dụng 29.658 lao động; tổng diện tích đất cho thuê là 450 ha.

 

Điểm đáng chú ý, tuy bất ổn vĩ mô của nền kinh tế vẫn hiện hữu, nhưng hoạt động sản xuất, kinh doanh của các khu công nghiệp của Ninh Bình vẫn đạt kết quả khá. Từ năm 2006 đến năm 2011 các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt giá trị sản xuất 14.213,7 tỷ đồng, nộp ngân sách 2.249,38 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu 255,026 triệu USD. Riêng năm 2011, giá trị sản xuất của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đạt 5.400 tỷ đồng (tăng 66% so với năm 2010, chiếm 42% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh); nộp ngân sách 855,88 tỷ đồng (tăng 32% so với năm 2010, đạt trên 37% số thu ngân sách toàn tỉnh); xuất khẩu đạt 186,356 triệu USD (tăng 4,7 lần so với năm 2010, đạt 70% giá trị kim ngạch xuất khẩu của tỉnh).
 

Nhìn chung, các doanh nghiệp khu công nghiệp đi vào sản xuất khá ổn định, giá trị sản xuất chiếm tỷ trọng cao, số nộp ngân sách lớn, sử dụng lao động lên đến 20.086 người, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

 

Cùng với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp khu công nghiệp, công tác quản lý môi trường cũng được thực hiện khá tốt. Theo Báo cáo đánh giá tác động môi trường tại các khu công nghiệp đang triển khai đều đã đảm bảo quy định. Đến nay, đã có 50/63 dự án đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường. Số còn lại đang hoàn thiện các thủ tục về môi trường. Các doanh nghiệp trước khi đi vào sản xuất đều hoàn thành xây dựng các hạng mục bảo vệ môi trường, hoặc cam kết bảo vệ môi trường đã được phê duyệt.

 

Tỷ lệ lấp đầy chưa đạt yêu cầu đề ra

 

Mặc dù hoạt động của khu công nghiệp đã đạt được một số kết quả khả quan, nhưng cũng còn không ít những vấn đề tồn tại, bất cập trong quá trình phát triển. Hiện Ninh Bình mới có 5/7 khu công nghiệp được phê duyệt, trong đó chỉ có 3 khu công nghiệp là Gián Khẩu, Khánh Phú và Tam Điệp giai đoạn I được đầu tư hạ tầng. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp chưa đạt yêu cầu đề ra, chẳng hạn, tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp Gián Khẩu mới chỉ đạt 162,1ha/262 ha (khoảng 61,8%). Trong số dự án đã cấp phép, có một số dự án không có khả năng triển khai; một số dự án chậm tiến độ. Chẳng hạn, trong tổng số 63 dự án còn hiệu lực, chỉ có 56 dự án đăng ký đã triển khai thực hiện, đạt 87,5%; tổng số vốn đầu tư đã thực hiện của các dự án trong khu công nghiệp là 24.505,8 tỷ đồng/41.256,75 tỷ đồng số vốn đăng ký, chỉ đạt 59,4%. Công tác xây dựng hạ tầng của các khu công nghiệp cũng còn nhiều khó khăn, chưa kêu gọi được các nhà đầu tư đầu tư vốn kinh doanh, xây dựng khu công nghiệp. Vốn đầu tư xây dựng vẫn phụ thuộc vào phân bổ ngân sách nhà nước hàng năm, thường kéo dài và không tập trung…

Ngoài ra, khu công nghiệp Phúc Sơn tuy đã quy hoạch chi tiết, đã cấp phép đầu tư hạ tầng nhưng nhà đầu tư chưa triển khai do khó khăn về vốn; khu công nghiệp Khánh Cư đã quy hoạch chi tiết nhưng chưa có nhà đầu tư; khu công nghiệp Tam Điệp mới đầu tư giai đoạn I khoảng 10 tỷ đồng cũng không đủ điều kiện thu hút đầu tư; còn 2 khu công nghiệp là Xích Thổ và Sơn Hà chưa quy hoạch chi tiết và thực tế không thể thực hiện được.

 

Điều chỉnh để nâng cao hiệu quả

 

Như vậy, trong những năm tới điều kiện để tiếp tục thu hút đầu tư của các khu công nghiệp không lớn. Để khắc phục những tồn tại trên, theo Ban Quản lý các khu công nghiệp Ninh Bình, Ninh Bình cần chủ động điều chỉnh quy hoạch chung phát triển các khu công nghiệp để đáp ứng được nhu cầu phát triển theo hướng điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp với yêu cầu hạn chế ảnh hưởng, mâu thuẫn với phát triển du lịch; không quy hoạch nhiều khu, phân bố rải rác mà cần quy hoạch ít khu, phân bố hợp lý và ưu tiên hàng đầu phải lựa chọn công nghiệp sạch, công nghệ cao.

 

Để nâng cao hiệu quả khu công nghiệp, hướng điều chỉnh các khu công nghiệp trong thời gian tới của Ninh Bình là: Các khu công nghiệp tiếp tục xây dựng và phát triển gồm 3 khu công nghiệp đã được xây dựng là Gián Khẩu, Khánh Phú, Tam Điệp giai đoạn I và 2 khu công nghiệp đang xây dựng là Khánh Cư và Phúc Sơn. Chuyển diện tích 130ha chưa xây dựng của giai đoạn I, 121ha giai đoạn II và 136ha diện tích còn lại chưa quy hoạch thành khu công nghiệp Tam Điệp 2 tại xã Quang Sơn, thị xã Tam Điệp, diện tích khoảng 400ha. Bổ sung khu công nghiệp ven biển Kim Sơn quy mô khoảng 500ha. Cùng với việc điều chỉnh lại các khu công nghiệp, Ninh Bình cũng xác định cần nâng cao năng lực của Ban quản lý, giải quyết tốt mối quan hệ, tạo sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan, tạo điều kiện tốt nhất cho dự án, kêu gọi đầu tư./.

 


kientrucvietnam.org.vn
Theo ND