BẢN ĐỒ NINH BÌNH
Bản đồ kinh tế Ninh Bình
VIDEO

Ban Phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Ninh Bình

Ban Phát triển kinh tế công nghiệp tỉnh Ninh Bình được thành lập theo Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Ninh Bình, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho UBND tỉnh về công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong và ngoài nước để phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban

- Tư vấn giúp đỡ UBND tỉnh lựa chọn các nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh

- Tìm kiếm, tư vấn và làm việc với các đối tác trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư phát triển công nghiệp của tỉnh

- Xây dựng các danh mục và chính sách ưu đãi đối với các dự án công nghiệp khuyến khích đầu tư công nghiệp của tỉnh

- Tham mưu, giúp đỡ UBND tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt đối với một số dự án công nghiệp trọng điểm để thúc đẩy phát triển công nghiệp của tỉnh, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành trung ương.

- Triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp ở trong và ngoài nước.

- Được sử dụng con dấu của ủy ban nhân dân tỉnh trong qua trình hoạt động và tự giải thể sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban phát triển kinh tế công nghiệp Ninh Bình có Tổ giúp việc do Trưởng Ban quyết định thành lập

 

 Sơ đồ tổ chức của Ban

 

 

 

banptktcn-ninhbinh.vn